תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק יב

דף סט, ב פרק יב הלכה ו גמרא  עד שלא נתחתם גזר דין רשום.  משנתחתם גזר דין אמת.  אמר ליה ולמה לא אגיבתינון.  אמר ליה עשו לי בימה גדולה והושיבו אותי עליה וטפח רוחי עלי וקרא עליו (משלי ל) אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה.  מי גרם לך להתנבל בדברי תורה על שנישאת' בהן עצמך.  תני חליצה מוטעת כשירה.  אי זו היא חליצה מוטעת.  אמר רבי שמעון בן לקיש כל שאומרים לו חלוץ והיא ניתרת לך לאחר זמן.  אמר ר' יוחנן אמש הייתי יושב ושונה הוא מתכוין והיא אינה מתכוונת היא מתכוונת והוא אינו מתכוין לעולם חליצתה פסולה עד שיהו שניהן מתכוונין.  אי זו חליצה מוטעת על דעתו דר' יוחנן כל שאומרים לו חלוץ והיא נותנת לך מאה מנה.  אמרר בי מנא אם אמר על מנת נותנת.  אתא עובדא קומי רבי הונא ועבד כרבי שמעון בן לקיש.  כד שמע רבי יוחנן פלג חזר וכפה וחלץ לה זמן תניינות.  אתא עובדא קומי ר' חייה בר ווא ואמר לו בני האשה הזאת אינה רוצה להינשא לך דרך ייבום אלא חלוץ לה עקור זיקתך ממנה והיא נישאת לך דרש נישואין.  מן דחלץ לה א"ל אין אתי משה ושמואל לא שריי לה.  וקרא עלוי (ירמיהו ז) חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו.  אית תניי תני חליצה גנאי.  אית תניי תני חליצה שבח.  אמר רב חסדא מאן דאמר חליצה גנאי כמשנה הראשונה מאן דאמר חליצה שבח כמשנה האחרונה.  אמר רבי יוסי אפי' תימר כאן וכאן כמשנה ראשונה.  כאן וכאן כמשנה אחרונה.  מאן דאמר חליצה גנאי על ידי שפגם דבר אחד מן התורה יבוא ויטול פגמו (דברים כה) ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל ומאן דאמר חליצה שבח נאמר כאן קרייה ונאמר להלן (בראשית מח) ויקרא בהם שמי.  מה קרייה שנאמר להלן שבח אף כאן שבח:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך