תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק יב

דף סו, א פרק יב הלכה א גמרא  למי נצרכה לרבי מאיר ורבי מאיר אמר אין חולצין במנעל.  תני אמר רבי יוסי מעשה שהלכתי לנציבין וראיתי שם זקן אחד ונמתי לו בקי לך ר' יהודה בן בתירה מימיך ונומה לי ר' שולחני הייתי בעירי ועל שולחני היה תדיר.  ונמתי לו ראית חולץ בימיך במה היה חולץ במנעל או בסנדל.  אמר לי רבי וכי יש סנדל במקומינו ואמרתי מה ראה ר"מ לומר אין חולצין במנעל.  ר' בא רב יהודה בשם רב אם יבא אליהו ויאמר שחולצין במנעל שומעין שלו.  שאין חולצין בסנדל אין שומעין לו.  שהרי הרבים נהגו לחלוץ בסנדל.  והמנהג מבטל את ההלכה.  רבי זעירה רבי ירמיה בשם רב אם יבוא אליהו ויאמר שאין חולצין במנעל שומעין לו.  שאין חולצין בסנדל אין שומעין לו שהרי הרבים נהגו להיות חולצין בסנדל.  והמנהג מבטל את ההלכה.  רבי זעירא מחוי לרבי בא בר יצחק כפף.  אמר ליה ועבדין כן.  אמר ליה ועבדין.  אמר ליה הא רבן כפף.  רבי זעירא מחוי לר' בא בר יצחק כיצד הוא עושה קושרו כדי שיהא יכול להלך בו מאליו.  כיצד הוא עושה אמר רבי חנניה ברי' דרבי הילל עונבו כדי שיכול להתירו באחת מידיו.  כיצד הוא עושה מתרתן בימין ותופסתן בשמאל ושומטת עקב בימין וגוררתן בימין כדי שתהא חליצה והתרה בימין.  רב אמר עיקר חליצה התרת הרצועה.  לא כן אמר רבי בא בשם רב יהודה רבי זריקן מטי בה בשם רב דברי חכמים חלצה ולא רקקה.  רקקה ולא חלצה לא עשה כלום עד שתחלוץ ותרוק.  אע"ג דרב אמר עד שתחלוץ ותרוק מודה רב עיקר חליצה התרת הרצועות.  רב אמר עיקר חזקה הכנסת פירות.  לא כן אמר רב והן שראו אותו מנכש ומעדר.  אע"ג דאמר רב והן שראו אותו מנכש ומעדר.  מודה רב עיקר חזקה הכנסת פירות.  אמר רבי ינאי חלץ הוא והחזירה היא חלצה היא והתירה הוא חליצתה פסולה.  אם רצה להחזיר לא יחזיר.  למה משום שאין שתיהן בה.  או משום שאינן על סדר.  מה נפק מן ביניהון חזרה והתירה.  תאמר משום שאין שתיהן בה הרי שתיהן בה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך