תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ו

דף לה, א פרק ו הלכה א גמרא  שאינה גמורה.  ויבמה אפילו בהערייה אי זו היא הערייה רב יהודה בשם רב שמואל עד כדי שתהא אצבע נראית בין השפיות.  רבי יוחנן אמר עד שתיכנס העטרה.  רבי בא בר חייה בשם רבי יוחנן נכנסה העטרה זו הוא גמר ביאה.  מה אנן קיימין אם בשאר כל העריות עשה בהן את המערה כגומר.  אם בשפחה חרופה עד שיפלוט.  ואמר רבי ירמיה רבי בא בר ממל בשם רב שכבת זרע עד שיפלוט.  אלא כן אנן קיימין באלמנהלכהן גדול.  ואמר רבי בא בר ממל הערה בה חייב משום חללה.  נכנסה עטרה חייב משום ביאה גמר את הביאה חייב משום (ויקרא כא) ולא יחלל זרעו בעמיו תמן תנינן כל הנשים מטמאות בבית החיצון.  אי זה בית החיצון רבי יוחנן אמר עד מקום שהתינוקות יושבות למים ונראות.  אמר ליה רבי שמעון בן לקיש והלא כל הטמאות שהיא מטמא אינה מטמאה אלא עד בית השיניים.  תני רבי זכיי עד בית השיניים ומבין השיניים ולפנים.  רבי יוסי בר רבי בון בשם שמואל כל בית הבושת קרוי בית החיצון.  קנה ולא חלק בין ביאה לביאה מה קנה.  שמואל אמר לא קנה אלא בדברים האמורים בפרשה לירש ניכסי המת ולאסרה לאחיו ולהתיר צרתה לשוק.  רבי יוחנן אמר קנה כל הדברים.  אמר רבי יצחק בר אלעזר מה פליגין בשהערה בה אבל אם גמר את הביאה כל עמא מודיי שקנה בכל הדברים.  אמר ר' יוסי מתניתא אמרה כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר מהו שתאכל בתרומה.  רבי בא בשם שמואל נראין הדברים אם היתה אוכלת בתרומה בחיי בעלה אוכלת ואם לאו אינה אוכלת.  ר' יוחנן אמר אפילו לא אכלה אוכלת.  רבי יוסי אומר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך