תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ד

דף כד, ב פרק ד הלכה ב גמרא  שהאשה מעוברת וחוזרת ומתעברת.  את שמע מינה שהאשה אינה מתעברת משני בני אדם כאחת.  ופליגא על דרבנן דאגדתא דרבנן דאגדתא אומרים (שמואל א יז) ויצא איש הביניים ממערכות פלשתים.  ממאה ערלות פלשתים שהערו בה מאת ערלות פלשתים.  אמר רבי מתנייה ולא פליגין.  עד שלא נסרח הזרע האשה מעוברת משני בני אדם כאחת.  משנסרח הזרע אין האשה מעוברת משני בני אדם כאחת.  מניין שתי יצירות.  רבי זעירא בשם רבי הונא (בראשית יב) וייצר יצירה לשבעה ויצירה לתשעה.  נוצר לז' ונולד לשמונה חיי כל שכן לתשעה.  נוצר לתשעה ונולד לשמונה.  אינו חיי.  נוצר לתשעה ונולד <לשמנה> לשבעה איתא חמי אם לשמונה אינו חייה לא כ"ש לשבעה.  בעון קומי ר' אבהו מניין לבן שבעה שהוא חייה אמר לון מדידכון אנא יהב לכון זוטא אבטא.  זוטא אבטא.  בא הספק ליטול את חלקו של אביו אמרין ליה הני אביך בא היבם ליטול חלקו של אחיו א"ל הני בריה.  הא כיצד עושין שיפיות ביניהן ומחלקין נכסי המת.  נמצאת אומר שיפיות לאחין הפסד לאחין.  תחרות באחין שכר באחין.  מת הזקן הרי יש באים בנים בוודאי ובין בן בספק.  מת הספק הרי יש בן אחי אב בוודאי ואם בספק.  מת אחד מן האחין הרי יש כן אח בודאי ובן אח בספק.  מתה אמו של ספק הרי יש כאן בן בודאי ובעל בספק.  מת הספק ואח"כ מתה אמו הרי יש בן אחי אם בוודאי ובעל בספק.  מת הייבם ובא הספק ליטול חלקו של אביו אי הוה קדמייא מיסכן אמרין ליה הני אבוך.  אי הוה עתיר אמרין ליה כולן אחין בני אחין בואו ונירש חלקו של אבינו וחלקו של אחי אבינו תני הראשון ראוי להיות כהן גדול.  והשני ממזר בספק.  רבי ליעזר בן יעקב אומר אין ממזר בספק.  מודי ר' ליעזר בן יעקב בספק כותים ובספק חללים כההיא דתנינן תמן עשרה יוחסין עלו מבבל על דעתיה דר' ליעזר בן יעקב שמונה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך