תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ג

דף כב, א פרק ג הלכה יא משנה  שני אחין נשואין שתי אחיות ומת אחד מהן ואחר כך מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאמרה עליו שעה אחת:

דף כב, א פרק ג הלכה יא גמרא  אמר רבי אבינא הדא היא דאמר רבי הילא ר' יסא בשם רבי יוחנן לא דומה איסור אחיות יבמות לאיסור אחיות שאינן יבמות:

דף כב, א פרק ג הלכה יב משנה  שנים שקידשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו את של זה בזה ואת של זה לזה הרי אלו חייבין משום אשת איש ואם היו אחין חייבין אף משום ואשה אל אחותה ואם היו נידות חייבין אף משום נידות וכולן מפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן ואם היו קטנות שאינן ראויין לילד מחזירין אותן מיד אם היו כהנות נפסלו מן הכהונה:

דף כב, א פרק ג הלכה יב גמרא  אם בא על השנייה.  חייב שתים.  משום אשת אח.  ומשום אשה אל אחותה.  תני רבי חייה פעמים ארבע פעמים שמונה פעמים שתים עשרה.  פעמים שש עשרה.  הרי אילו חייבין משום אשת איש ההין תרתיי ההין תרתיי.  אם היו אחין משום אשת אח ההין ארבע וההין ארבע.  אם היו אחיות משום אשה אל אחותה ההין שיתא וההין שיתא.  אם היו נידות משם נידה ההין תמני וההין תמני.  הן קטנים והן גדולות פטורין וכולן הן גדולין והן קטנות חייבין שתים שתים משום נידה.  ואם השיאן אביהן משום שמונה.  היו אחד גדול ואחד קטן הנבעלת מן הקטן חייבת משום אשתו של גדול הנבעלת מן הגדול פטורה משום אשתו של קטן.  רבי בא בשם רבי ירמיה אנוסה אינה צריכה להמתין שלשה חדשים.  והא תנן מפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן.  אם לא היו ראויות לילד מחזירין אותן מיד.  שנייא היא הכא מפני תיקון הוולד.  אם היו כהנות נפסלו מן הכהונה.  אמר רבי יוסי זאת אומרת שהאונסין פוסלין בכהונה כאשת איש:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך