תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ב

דף טו, ב פרק ב הלכה יב גמרא  תמן תנינן המפקיד פירות אצל חבירו אפילו הן אבודין לא יגע בהן.  רשב"ג אומר ימכור בפני בית דין מפני השב אבידה לבעלים.  אמר רב אבא בר יעקב בשם רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.  מה יהא בדמים.  רב יהודה אמר מחלוקת רבי עקיבה ורבי טרפון.  תני בית דין לא יקחו רבי עקיבה אמר ר' חייה בי רבי שבתי מקשי הכא את אמר מיאנה או שחלצה בפניו ישאינה מפני שהוא בית דין.  והכא את אמר הכין.  אמר רבי יוסי תמן המקח דרכו להשתלש.  ברם הכא אין שנים מצויין לחטוא מפני אחד.  וכולן שהיו להם נשים ומתו מותרות להינשא להן.  לא אמרה אלא מתו הא אם נתגרשו לא.  וכולן שנשאו לאחרים ונתאלמנו או נתגרשו מותרות להינשא להן שאין אדם מצוי לחטוא לאחר זמן.  וכולן מותרות לבניהן ולאחיהן שאין אדם מצוי לחטוא לא מפני בנו ולא מפני אחיו:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך