תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ב

דף ט, ב פרק ב הלכה א משנה  ומת ראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה.  עשה בה מאמר ומת שנייה חולצת ולא מתייבמת:

דף ט, ב פרק ב הלכה א גמרא  (דברים כה) יחדיו פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו דלא כן מה אנן אמרין מת בלא בנים תהא אשתו אסורה להינשא.  שמא יוליד אביו בן ותהא אשתו זקוקה לייבום.  מעתה אפילו מתה אמו תהא אשתו אסורה להינשא שמא ילך אביו וישא לו אשה אחרת ויוליד בן ותהא אשתו זקוקה לייבום.  ויאמר קרייה ובן ואב אין לו.  אלא כן אנן קיימין כשמת והניח את אשתו מעוברת שלא תאמר אילו מת והניח את אשתו מעוברת שלא תאמר אילו מת והניח את אשתו מעוברת שמא אינה צריכה להמתין לדיע אם בן קיימא הוא ואם אינו בן קיימא.  אף הכא תהא צריכה להמתין ולידע אם בן קיימא הוא ואם אינו כן קיימא לפום כן צריך מימר יחדיו פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו.  יבמה יבא עליה.  זה הביאה.  ולקחה לו לאשה זה המאמר.  יכול יהא כשם שהביאה גומרת בה כך יהא מאמר גומר בה.  תלמוד לומר ויבמה עורה את כל הפרשה כולה לייבום.  הביאה גומרת בה ואין המאמר גומר בה.  אם כן מה הועיל בה מאמר.  לאוסרה לאחין.  רבי שמעון אומר המאמר או קונה או לא קונה.  מה טעם דרבי שמעון יבמה יבא עליה זו הביאה.  ולקחה לו לאשה זה המאמר.  וכשם שהביאה גומרת בה כך המאמר גומר בה.  או יבמה יבא עליה והרי היא לקוחה לו והמאמר לא הועיל בה כלום.  רבי לעזר בן ערך אומר המאמר קונה קניין גמור ביבמה.  מה טעם דרבי לעזר בן ערך ולקחה לו לאשה הרי היא כקידושי אשה.  מה קידושי אשה קונין קניין גמור.  אף המאמר קונה קניין גמור ביבמה.  אי זו היא מאמר ביבמה הרי את מקודשת לי בכסף ובשוה כסף.  בין רבנין בין ר' שמעון מודיי בה כרבנין צד שקנה בה מאמר כנגדו אסור בצרה.  וצד שלא קנה בה מאמר כנגדו הותר בצרה.  לפיכך חולצת ולא מתייבמת.  כרבי שמעון קנה מאמר שתיהן <מותרות> אסורות לא קנה מאמר הראשונה אסורה והשנייה מותרות מספק חולצת ולא מתייבמת.  מה נפיק מן ביניהון.  בא על השנייה על דעתין דרבנין ביאות ערוה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך