תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> תענית

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת תענית פרק ג

דף יד, א פרק ג הלכה א גמרא  חשודים.  אתייא דר' זעירה כר' ודחברייא כר"פ בן יאיר.  דר"ז כר' חד ספר הוה חשוד על פירות שמיטתה אייתוניה גבי ר' אמר לון ומה יעביד עלובא ובגי חייו הוא עבד.  ודחברייא כר' פינחס בן יאיר ר' בעא מישרי שמיטתא סלק ר"פ בן יאיר לגביה א"ל מה עיבורייא עבידין א"ל עולשין יפות ומה עיבורייא עבידין א"ל עולשין יפות ידע ר' דלית הוא מסכמא עימיה.  א"ל מישנגח ר' מיכל עימן פטל ציבחד יומא דין א"ל אין.  מי נחת חמא מולייתה דר' קיימן.  אמר כל אילין יהודאיי זיינין איפשר דלא חמי סבר אפויי.  מן כדון שמעון קליה אזלון ואמרון לר' שלח ר' בעי מפייסתיה.  מטון ביה גבי קרתיה אמר בני קרתי קורבין לי.  נחתון בני קרתיה ואקפין עלוי אמרון לון רבי דו בעי מפייסתיה שבקיניה ואזלון לון.  אמר בני דילי קורבין לי.  נחתת אישתא מן שמייא ואקפת עלוי.  חזרון ואמרון לר' אמר הואיל ולא זכינן מיניה בעלמא הדין ניזכי ונשמע מיניה לעלמא דאתי:

דף יד, א פרק ג הלכה ב משנה  ירדו לצמחים אבל לא לאילן לאילין אבל לא לצמחים לזה ולזה אבל לא לבורות לשיחין ומערות מתריעין עליהן מיד:

דף יד, א פרק ג הלכה ב גמרא  ירדו לצמחים אבל לא לאילן.  ציבחד ציבחד לאילן אבל לא לצמחים.  סגין סגין לזה ולזה אבל לא לבורות לשיחין ומערות:  מתריעין עליהן מיד.  תני מתריעין על האילן בפרס הפסח.  לבורות לשיחין ולמערות בפרס העצרת.  מעתה אפי' יותר מיכן יותר מיכן מעשה ניסים ואין מתריעין על מעשה ניסים.  ר' ברכיה ר' חלבו פפא בשם ר' לעזר פעמים שהגשמים יורדין בזכות אדם א' בזכות עשב א' בזכות שדה א' ושלשתן בפסוק אחד (זכריה י) ומטר גשם יתן להם לאיש עשב בשדה.  לאיש אבל לא לאנשים לעשב אבל לא לעשבים בשדה אבל לא בשדות:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך