תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק כ

דף צא, א פרק כ הלכה א גמרא  אף המשמר יין למטן ושמרים למעלן.  ולא הוינן אמרין כלום למה שהותר מכלל ברירה והותר מכלל שימור.  הותר מכלל ברירה בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי.  הותר מכלל שימור נותנין לתלויה ביום טוב ולא הותר מכלל הרקדה.  דמר ר' חנינה ברוקה בשם רב יהודה אין שונין את הקמח אבל מרקידין לאחורי נפה, אין תימא משום מרקיד יהא אסור, א"ר יוסה בי רבי בון ודלא כר' יודה דתני בשם ר' יודה אף מכשירי אוכל נפש התירו.  בעייא דא מילתא מהו לשנות קמח לאחורי הנפה כרבנן:

דף צא, א פרק כ הלכה ב משנה  נותנין מים ע"ג שמרים בשביל שיצלו ומסננין את היין בסודרים ובקפיפה מצרית נותנין ביצה במסננת של חרדל ועושין יינומילין בשבת ר' יהודה אומר בשבת בכוס ובי"ט בלגין ובמועד בחבית רבי צדוק אומר הכל לפי האורחין:

דף צא, א פרק כ הלכה ב גמרא  ר' בא בשם רב יהודה בשם רב ובלבד שלא יעשה אותה כמין תיק.  בעייא דא מילתא מהו לכפותן ונעשית תיק מאיליה.  א"ר מתניה מטה אותה על צידה ובלבד שלא יעשה בשבת כשעושה בחול.  כיני מתני' מפרדין ביצה במסננת של חרדל.  גוש של חרדל ר' יוסי בשם רבי אליעזר ממעך ביד אבל לא בכלי.  רבי יעקב בר אחא רבי יוחנן בשם רבי ינאי ממעך בין ביד בין בכלי.  אמר לו רבי יוחנן והלא הכלבים אין עושין אותה כן.  רבי חזקיה רבי אבהו בשם רבי יוחנן ממעך בין ביד בין בכלי:  ועושין יינומילין בשבת.  רבי יסא בשם ר"י יין ודבש ופילפלין:

דף צא, א פרק כ הלכה ג משנה  אין שורין את החלתית בפושרין אבל נותנה לתוך החומץ אין שורין את הכרשינין ולא שפיר אותן אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך הכלכלה אין כוברין את התבן בכברה לא יתננה ממקום גבוה בשביל שירד המוץ אבל נוטל בכברה ונותן לתוך האבוס:

דף צא, א פרק כ הלכה ג גמרא  אמר רבי מנא כיני מתניתא אבל נותנה לפניו לתוך החומץ.  רב הונא אמר לא שנו אלא בפושרין הא בצונן מותר.  רבי יוחנן בשם רבי ינאי אפילו בצונן אסור.  אמר לו רבי יוחנן והלא לא שנו אלא בפושרין אלא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך