תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק טז

דף פא, ב פרק טז הלכה ז גמרא  פרס גולתיה על גדישא ונורא ערקא מינה:  אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו.  ולא כן תני ראו אותו יוצא ומלקט עשבים אין את זקוק לו.  תמן אין לו צורך בעשבים.  ברם הכא יש לו צורך כיבוי:

דף פא, ב פרק טז הלכה ח משנה  כופין קערה ע"ג הנר בשביל שלא תאחוז בקורה ועל צואה של קטן ועל עקרב שלא תישך אמר רבי יהודה מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב ואמר חוששני אני לו מחטאת:

דף פא, ב פרק טז הלכה ח גמרא  ייבא כיי דמר רבי שמעון בי רבי ינאי אני לא שמעתי מאבא אחותי אמרה לי משמו ביצה שנולדה בי"ט סומכין לה בשביל שלא תתגלגל.  אבל אין כופין עליה את הכלי.  שמואל אמר אף כופין עליה את הכלי:  ועל צואה של קטן.  ולא מאכל תרנגולין אינון:  א"ר עוקבן תיפתר באילין רכיכה.  שלא יבואו לידי מירוח:  ועל עקרב שלא תישך מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב ואמר חושש אני לו מחטאת.  רבי עולא אמר שמונה עשר שנין עביד הוי יהיב בהדא ערב ולא אתא קומוי אלא אילין תרין עיבדיא אמר גליל גליל שנאת התורה סופך לעשות במסיקין:

דף פא, ב פרק טז הלכה ט משנה  עכו"ם שהדליק את הנר משתמש לאורו ישראל ואם בשביל ישראל אסור מילא מים להשקות בהמתו משקה אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור עשה עכו"ם כבש לירד בו ירד אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור מעשה בר"ג וזקנים שהיו באין בספינה ועשה עכו"ם כבש לירד בו וירדו בו זקנים:

דף פא, ב פרק טז הלכה ט גמרא  לצורכו ולצורך ישראל נישמעינה מן הדא שמואל איקבל גבי חד פרסיי איטפי בוצינא אזל ההוא פרסיי בעא מדלקתיה והפך שמואל אפוי כיון דחזיתיה מתעסק בשטרותיו ידע דלא בגיניה אדלקה.  והפך שמואל אפוי.  אמר רבי יעקב בר אחא הדא אמרה לצורכו ולצורך ישראל אסור.  אמר רבי יונה שנייא היא שאין מטריחין על האדם לצאת מביתו.  אמר רבי אליעזר משום שאין מטריחין על האדם לצאת מביתו למה הפך שמואל אפוי.  אמרו לו מה אנו לירד.  אמר להן הואיל ולא בשבילנו עשה מותרין אנו לירד:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך