תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יב

דף סח, ב פרק יב הלכה א גמרא  רפים נוטל ומחזיר.  תני תקועים חיבור לטומאה ולהזייה.  קבועים חיבור לטומאה ואינו חיבור להזאה.  הנוטלין והנותנין אינן חיבור לא לטומאה ולא להזייה.  והכא את אמר הכין.  תמן דרכן לקבע לא לקבע אינן חיבור.  ברם הכא תקיעתן היא גמר מלאכתן.  תני ר' סימיי אומר המרכיב קרן עגולה חייב.  קרן פשוטה פטור.  רבי אלעזר בי ר"ש אומר קני מנורה חייב.  קנה של ציידין פטור.  קני מנורה למה הוא חייב.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן ורב חונה תריהון אמרין משום בונה.  קנה של ציידין למה הוא פטור.  מפני שהוא מלמעלן למטן.  התיבון הרי החופר בחולות הרי מלמעלן למטן הוא.  ואת אמר חייב.  א"ר שמואל בר יודן כאן לשעה כאן לשהות.  שמואל אומר המלחים את התירצין חייב משום בונה.  וקשיא דבר שאילו עשאה בשבת חייב חטאת ב"ה מתירין אף להחזיר.  רבי חנניה בשם רבי יוחנן התירו סופו מפני תחילתו שאם אמר את שלא יחזיר אף הוא אינו פותח.  ולא יפתח אף הוא ממעט בשמחת י"ט.  א"ר אחא מחזיר בלבד שלא יחזיר כל צרכו.  א"ר יוסי בר בון כשאין שם פתח אבל אם יש שם פתח משתמש כנגד הפתח.  מתניתין דר"ש דתני הגורד הקודח הקוצץ כל שהוא בשבת חייב.  ר"ש אומר הגורד עד שיגור כל צורכו.  הקודח עד שיקדח כל צורכו.  הקוצץ עד שיקצץ כל צורכו.  העובד את העור עד שיעבד כל צורכו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך