תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ט

דף נט, ב פרק ט הלכה ג גמרא  לעולם הן חמש.  וכן לדורות.  תמן תנינן הפולטת שכבת זרע ביום השלישי טהורה דברי ראב"ע.  רבי ישמעאל אומר פעמים שהן ארבע עונות.  פעמים שהן ה' פעמים שהן שש ר"ע אומר לעולם הן חמש.  אם יצאת מקצת עונה הראשונה משלימין לה מקצת עונה ששית.  הא רבי ישמעאל עבד יום עונה ולילה עונה.  ר"ע עבד יום עונה ולילה עונה.  מה ביניהון עונות שלימות ביניהון.  ר' ישמעאל עבד מקצת עונה ככולה.  ותני כן על דר' עקיבה לפיכך אם נכנסה מקצת עונה ראשונה משלימין לה מקצת עונה ששית.  תני רבי אלעזר בן עזריה אומר יום ולילה עונה ומקצת עונה ככולה.  ותני כן על דר' אלעזר בן עזריה פעמים יש שם יום וכל שהוא והיא טהורה.  שני ימים וחסר כל שהוא והיא טמאה.  <יום וכל שהוא והיא טהורה שני ימים וחסר כל שהוא והיא טמאה.>  יום וכל שהוא והיא טהורה היך עבידא.  שימשה את ביתה ערב שבת קודם לשקיעת החמה ופלטה במוצאי שבת לאחר שקיעת החמה.  הרי יש כאן יום וכל שהוא והיא טהורה.  שני ימים וחסר כל שהוא והיא טמאה היך עבידא שימשה את ביתה ערב שבת לאחר שקיעת החמה ופלטה באחד בשבת קודם לשקיעת החמה הרי יש כאן שני ימים חסר כל שהוא והיא טמאה.  א"ר יוחנן מדברי כולם טבולי יום קבלו ישראל את התורה.  הדא דאת אמר בנשים.  אבל באנשים כבר טהרו.  מה טעמא (שמות יט) וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם א"ר יוחנן זו דברי ראב"ע ור' ישמעאל ור"ע.  אבל דברי חכמים עד ג' ימים מיכן והילך היא נסרחת.  ואתייא כההיא דאמר ר' זעירא בשם ר' יוחנן (ויקרא טו) זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע.  מה תורת הזב עד ג' ימים.  אף תורת שכבת זרע עד ג' ימים.  אנן תנינן מרחיצין את הקטן.  תניי דבית רב מרחיצין את המילה.  רבי אבהו בשם ר' יוחנן הלכה כמי שהוא אומר מרחיצין את הקטן.  אמר ר' יוסה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך