תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ז

דף נג, ב פרק ז הלכה ד גמרא  רבי ירמיה בעי ניחא יצטרפו למושב שכן שוו למושב בטפח בהיסק מניין.  אמר ר' זעירא קומי רבי מנא שכן שוו בהיסק.  א"ל אנן בעיי הוצאה ואת אמר היסק.  א"ר לעזר בר יוסי קומי ר' יוסי שכן שוו בהיסק.  א"ל ניתני בהוצאת כוס קטן.  אמר ר' חנניה קופדה משלים לפיסתה.  ופיסתה לא משלמה לקופדה.  עשבים משלימים לתבן.  אין התבן משלים לעשבים.  תני ר' הושעיה הוציא תבן לפרה כמלא פי פרה הוציא תבן לגדי כמלא גדי חייב.  רבי אילא אמר ר' יוחנן בעי מעתה הוציא אוכלין לחולה כמלוא פי חולה יהא חייב.  מודה רבי הושעיה שאם הוציא תבן לפרה כמלא פי גדי שהוא פטור.  דלא תיסבור כמה דאית ליה לחומרא אית ליה לקולא.  רבי בון בר חייה בעי הגע עצמך שאין בתבשיל כגרוגרת.  וכגרוגרת מבטל כגרוגרת.  זעירא בר חנניה בשם רבי חנינא הדא דאת אמר באדומות אבל בשחורות פורשות הן:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך