תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ז

דף נ, א פרק ז הלכה ב גמרא  מיי כדון כל עמא מודיי להדא דרבי אימי דרבי אימי הוה ליה אורחין אפיק קומיהון תורמוסין ופסיליין.  אמר לון הבין דעתיכון דאתון מיכול קיסייא בסופא.  תני אין בוררין לא טוחנין ולא מרקידין.  הבורר הטוחן המרקיד בשבת נסקל.  ביום טוב סופג את הארבעים.  והא תנינן בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי.  א"ר חנינא ענתונייא דרבן גמליאל היא.  דרבן גמליאל אומר אף מדיח ושולה.  והא תנינן של בית רבן גמליאל היו שוחקים את הפילפלים בריחיים שלהן.  מותר לטחון ואסור לבור.  ר' יוסי בשם רבי אילא לא הותרה טחינה כדרכה.  ומנין שאין בוררין ולא טוחנין ולא מרקידין.  רבי יוסי בשם רבי שמעון בן לקיש (שמות יב) כל מלאכה לא יעשו בהם עד ושמרתם את המצות.  תני רבי יוסה בעי כלום למדו לתבשיל אלא מיכן.  ר' יוסה לא אמר כן.  אלא ר' יוסה בשם רבי שמעון בן לקיש (שמות יב) אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם.  עד ושמרתם את המצות.  תני חזקיה ופליג אך הוא הרי אלו מיעוטין שלא לקצור ולא לטחון ולא להרקיד ביום טוב.  רבי זעירא רב חייה בר אשי בשם שמואל המשמר חייב משום בורר.  אמר רבי זעירא לא מסתברא דלא משום מרקד.  רבי יונה ורבי יוסה תריהון אמרין בקדמיתא הוינן אמרין יאות אמר רבי זעירא.  ומה המרקד קמח מלמטן וסולת מלמעלן.  אף המשמר יין מלמטן ושמרין מלמעלן.  ולא הוינן אמרין כלום.  למה שהותר מכלל ברירה הותר מכלל שימור.  הותר מכלל ברירה בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי והותר מכלל שימור אף נותנין לתלויה ביום טוב.  ולא הותר מכלל הרקדה דמר רבי חנינא בן יסא בשם רב יהודה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך