תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ו

דף לח, ב פרק ו הלכה ח גמרא  ונכנסין בהן בעזרה.  א"ר מנא אמור סופה דלית היא פליגא על דשמואל:  כסא סמוכות שלו טמאין מדרס ואין יוצאין בהן בשבת ואין נכנסין בהן לעזרה אנקטמין טהורין ואין יוצאין בהן.  מהו אנקטמין טהורין.  א"ר אבהו הונוס קטמין חמרא דיידא:

דף לח, ב פרק ו הלכה ט משנה  הבנים יוצאין בקשרים ובני מלכים בזוגין וכל אדם אלא שדיברו חכמים בהווה יוצאין בביצת החרגול ובשן של שועל ובמסמר הצלוב משום רפואה דברי ר' יוסי ור"מ אוסר אף בחול משום דרכי האמורי:

דף לח, ב פרק ו הלכה ט גמרא  הבנים יוצאין בקשרים.  בקישרי פיאה:  ובני מלכים בזוגין.  ר' זעירא אמר בזוגין שבצוארו.  מהו וכל אדם בי קטנים עניים בין קטנים עשירים.  רבי אילא אמר בזוגין שבכסותו.  מהו וכל אדם.  בין גדולים בין קטנים.  מתניתא פליגא על רבי זעירא יוצא הוא אדם בזוגין שבכסותו.  ואינו יוצא בזוגין שבצוארו.  אלא כאן בגדולים וכאן בקטנים:  יוצאין בביצת החרגול.  טב לאודנא:  ובשן של שועל.  טב לשינה:  ובמסמר הצלוב.  טב לעכביתא.  אית תניי תני ומחליף.  רק חנניה בשם ר' יוחנן כמתני'.  ר' שמואל ור' אבהו בשם רבי יוחנן כמתני'.  ר' שמואל ר' אבהו בשם ר"י כל שהוא מרפא אין בו משום דרכי האמורי.  דרגי דרגיבת משום דרכי האמורי.  ר' יודה אמר משום דגון ע"ז.  (שמואל א ה) וראש דגון ושתי כפות ידיו.  דונו דני משום דרכי האמורי.  ר' יהודה אומר משום דן עכו"ם.  (עמוס ח) ואמרו חי אלהיך דם.  לאו לאו משום דרכי האמורי.  ר' יהודה אומר משום ע"ז (איוב כא) ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו.  תני רק חייא עמד עצם בגרונו נותן מאותו המין על ראשו ואין בו משום דרכי האמורי.  תני ר' ליעזר בן יעקב (ויקרא יט) לא תנחשו ולא תעוננו אע"פ שאין נחש יש סימן.  ובלבד לאחר ג' סימנים.  כגון (בראשית מח) ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל.  (בראשית מב) יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין וגו'.  א"ר אלעזר הולכין אחר שמיעת בת קול.  מה טעמא (ישעיהו ל) ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו.  ר' לעזר עאל לפונייה אתא אבטיונס דרומאי ואקומי' מאחריה ויתב ליה.  אמר הכין כל עמא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך