תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ו

דף לג, ב פרק ו הלכה א גמרא  היתה נימא אחת חוצצת.  שתים ספק.  שלש אינן חוצצות.  רבי זעירא בעי קשר נימא לחבירתה אחת היא אחת.  לשתים שתים הן.  לשלש שלש הן.  רב יהודה אמר זו שהיא ירדת לטבול לנידתה קושרה שערה כזנב הסוס לעוברה וסמיך עלי.  כהנא שאל לרב מהו מיפק באילין תיכייא.  אמר לו כן אמרין אסור לו לאדם לצאת בהמייני.  רב הונא הורי לאיתתיה דריש גלותא מיתן ליברה דדהבא על קפיליטה.  רבי יוחנן הורי לאילין דבית בון תמינא טלייה דמרגליתא על פרגזתא.  א"ר אילא כל המחובר לכסות הרי הוא ככסות.  ותנינן ג יוצא הוא בזוגין שבכסותו ואינו יוצא בזוגין שבצוארו.  אית תניי תני בין אילו בין אילו מקבלין טומאה.  ואית תניי תני בין אילו בין אילו אין מקבלין טומאה.  מאן דמר בין אילו בין אילו מקבלין טומאה בשעשה להן אמבולי.  ומאן דמר בין אילו בין אילו אין מקבלין טומאה בשלא עשה להן אמבולי.  ואפי' עשה להם אמבולי יהו טהורין.  ולא כן א"ר אבהו שמעון בר אבא בשם רבי יוחנן בזוגין שבעריסה.  תרין אמוראין חד אמר מוליך ומביא ובלבד שלא ישמיע את הקול.  וחרנה אמר אם השמיע את הקול אסור ואם לאו מותר.  תמן אם אינן עשויין להשמיע את הקול בשבת.  עשויין הן להשמיע את הקול בחול.  ברם הכא אם אין עשוין להשמיע קול לא בחול ולא בשבת מפני מה עשה להן אמבולי:  לא בטוטפת.  רבי בון בר חייה קובטירה.  דבר שהוא נותן במקום הטוטפת:  ולא בסנבוטין.  צובעין תותבן:  לא בכבול.  טבוסה תני רבי שמעון בן אלעזר מתיר.  ר' אחא בשם כהנא אתיא דרבי שמעון בן לעזר כרבי.  כמה דרבי אמר דבר שהוא טמון מותר.  כן רבי שמעון בן לעזר אמר דבר שהוא טמון מותר.  תכשיטין למה הן אסורין.  א"ר בא על ידי שהנשים שחצניות והיא מתרתן לחבירתה והיא שכוחה ומהלכת בהן ד' אמות.  תני ר' חלפתא בן שאול אסור לשלחן.  אמר רבי מונא לא אמרו אלא לשלחן הא ללבשן מותר.  תני מטלטלין את השופר להשקות בו את התינוק.  ואת הפנקס ואת הקרקש ואת המראה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך