תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ה

דף לב, ב פרק ה הלכה ד גמרא  אף לענין איכוף כן.  תני יוצא הוא החמור באוכף שלו בשביל לחממו.  אבל לא יקשור את המסרוכי ולא יפשיל את הרצועה שתחת זנבו.  ר' ירמיה בעא קומי רבי זעירא מנן אילין מולייא דתנינן הלכות שבת כהררים תלויין בסערה.  ואת אמר הכן ויתיביניה מה בין סולם לקישושות.  סולם יש בו ממש.  קישושות אין בהן ממש.  אר"ח ויתיביניה מה בין קישושות לקמיע מומחה.  דתני אסור לבהמה לצאת בקמיע מומחה א"ר אבדימי ויתיביניה מה בין קישושות לאגד שעל גבי המכה.  אית תניי תני אין יוצאין בקישושות.  אית תניי תני יוצאין.  א"ר חייא בר אדא תניין אינון.  מה דמר יוצאין בקישושות יוצאין באגד שעל גבי המכה.  ומאן דמר אין יוצאין בקישושות אין יוצאין באגד שעל גבי המכה:  אין הזכרים יוצאין בעגלה שתחת האליה שלהן.  מפני שהוא עושה חריץ:  אין הרחלים יוצאות חנונות.  רב יהודה אמר כיפה של צמר.  רבי יסא בשם רבי חמא בר חנינא עיקר הוא ושמיה יחנונה.  ר' זעירא בעא קומי ר' יוסי לית הדא אמרה שאסור לבהמה לצאת בקמיע מומחה.  א"ל אין בבלייה דקמתה עליה:  אין העגל יוצא בגימון.  רב הונא אמר בר נירא.  רב חסדא אמר פינקסה.  אבא בר רב הונא אמר שרתיעה.  אית תניי תני גימון.  אית תניי תני גימול.  מאן דמר גימון (ישעיהו נח) הלכוף כאגמון ראשו.  מאן דמר גימול (שמואל א א) ותעלהו עמה כאשר גמלתו.  מאן דמר גימון מסייע לרב חסדא.  מאן דמר גימול מסייע לאבא בר רב הונא ולרב הונא:  ולא פרה בעור הקופד.  שהוא נותן עור קופד בין דדיה בשביל שלא תינק את בנה:  פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים.  רבי בא ורבי שמואל תריהון אמרין דברי חכמים אפילו להימשך בה אסור.  ר' בא בשם שמואל אם היתה קרניה קדוחה מותר.  א"ר יוסי קשייתה קומי ר' בא ומר לא תנינן אלא הנקה בחטם.  רבי זעירא בשם שמואל שור שעיסוקו רע יוצא בפרומביא שלו.  ורבותינו שבגולה נהגו כן.  רבי לייא רב יהודה בשם שמעון בר חייא כלב יוצא בסוגר שלו.  אם להכות בו אסור.  אם בשביל שלא לאכול אפסרו מותר.  גניבה אמר הלכה היא היה מלמד ובא.  כדא דתנן שלא ברצון חכמים.  תני רבי יודה בר פזי רב דלייה אמרו לו או עמוד מבינותינו או העבר רצועה מבין קרניה.  אמר רבי יוסי בי רבי בון

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך