תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ב

דף כ, ב פרק ב הלכה ז גמרא  מעשה בי ר' ליעזר שהיה גוסס ערב שבת עם חשיכה.  ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ את תפיליו.  אמר לו בני הינחת מצות הנר שהיא שבות וחייבין עליה כרת.  ובאתה לחלוץ תפילין שאינן אלא רשות ואינן אלא מצוה.  יצא לו והיה צועק ואמר אוי לי שנטרפה דעתו של אבא.  אמר לו דעתך הוא שנטרפה דעתי הוא לא נטרפה.  כיון שראו תלמידיו שהשיבם דבר של חכמה.  נכנסו אצלו והיו שואלין אותו והיה אומר להן על הטמא טמא ועל הטהור טהור.  ובאחרונה אמר טהור.  ונסתלקה נשמתו.  אמרין ניכר ר' שהוא טהור.  א"ר מנא ועד כדון ניכר.  נכנס רבי יהושע וחלץ את תפיליו והיה מגפפו ומנשקו ובוכה.  ואומרי רבי רבי הותר הנדר רבי רכב ישראל ופרשיו:  אין מטבילין את הכלים.  מתני' בכלים גדולים אבל בכלים קטנים מערים עליהן ומטבילן.  תני ר' הושעיה ממלא הוא אדם בכלי טמא מן הבור ומערים עליו ומטבילו.  תני נפל דליו לתוך הבור נפלו כליו לתוך הבור מערים עליהן ומטבילן.  תרין אמורין חד אמר בכלים שנטמאו באב הטומאה.  וחורנה אמר בכלים שניטמאו בוולד הטומאה.  מתיב מאן דמר באב הטומאה למאן דמר בוולד הטומאה.  אפילו בחול והא טעין הערב שמש.  א"ל ברוצה לשתמש בהן חולין בטהרה.  ר' ירמיה ור' זעירא בשם ר' חייא בר אשי אשה פיקחת מדיחה כוס כאן קערה כאן תמחוי כאן ונמצאת מרבצת את ביתה בשבת:  אבל מעשרין את הדמאי.  ר' יוסי בשם ר' אבהו ר' חזקיה בשם ר' יודה בן פזי דמאי דמתקן.  דמאי דלא תקן:  ומערבין וטומנין את החמין א"ר חייא בר אשי הדא דתימר בעירובי חצירות.  אבל בעירובי תחומין דבר תורה הן:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך