תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק א

דף ב, א פרק א הלכה א גמרא  מה דמר רבי יוחנן דלא כרבי יוסה.  דתני הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת בהעלם אחד חייב.  בשני העלמות פטור.  רבי יוסי אמר בעלם אחד ברשות א' חייב.  בעלם אחד בשתי רשויות או בשתי העלימות ברשות א' פטור.  וקשיין אילו הוצאה והוצאה אינן מצטרפות כר' יוסה.  לא כ"ש הכנסה והוצאה.  הוי מה דמר ר' יוחנן דלא כר' יוסי.  אמר ר' אילא לא סוף דבר שני פתחים פתוחים לשתי פלטיות.  אלא אפי' פתוחין לפלטיא אחת.  אוף ר' יוסי מודה דר"י מדמי רשויות להעלימות לחיוב.  כמה דר"י מדמי רשויות להעלימות לפטור.  כך מדמה רשויות להעלימות לחיוב.  שאם הוציא כגרוגרת בפתח זה וכגרוגרת בפתח זה בעלם אחד שמא אינו חייב שתים.  אמר ר' יודן ר' יוסי מדמי רשויות לאכילת פרסיים.  שאם אכל חצי זית בתוך כדי אכילת פרס הזה שמא אינו פטור.  אכל כמה זיתים בכמה פרסיים בעלם א' אינו חייב אלא אחת.  רבנן דקיסרין אמרין עד דאת מדמה לה לחלבים דמינה לשבת.  שאם ארג חוט א' בתוך בגד זה וחוט א' בתוך בגד זה שמא אינו פטור.  ארג כמה חוטין בכמה בגדים בעלם אחד אינו חייב אלא אחת.  ר' יוסי בשם רבי יוחנן המוציא אינו חייב עד שיניח.  רבי יעקב בר אדא בשם ר' יוחנן עד שיטול ועד שיניח.  ר' זעירא בעי עד שיטול על מנת להניח.  נטל לאכול ונמלך להניח לא הוה חייב.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך