תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק א

דף א, ב פרק א הלכה א גמרא  אמר רבי יוסי מתניתא אמרה כן שבועות שתים שהן ארבע לא לחיוב.  ודכוותה יציאות השבת שתים שהן ארבע לחיוב.  והא תני דלתות ההיכל שנים שהן ארבע אית לך למימר לא לחיוב ולא לפטור.  ניתני שנים עשר פטור.  לא אתינן מיתני אלא פטור שהוא כנגד חיוב.  אמר ר' חייה בר אבא מהו ההן פטור דתנינן הכא מותר.  אמר רבי יוסי עני ועשיר אחד הן ומנו אותן חכמים שנים.  הכנסה והוצאה אחד הן ומנו אותן חכמים שנים.  יציאות השבת אין הכנסה בכלל.  המוציא מרשות לרשות אין המכניס בכלל.  נישמעינה מן הדא דמר ר' יסא בשם ר' יוחנן הכניס חצי גרוגרת והוציא חצי גרוגרת חייב.  מניין שהוצאה קרוייה מלאכה רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן שמע להן מן הדא (שמות לו) ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת קודש ויכלא העם מהביא.  נמנעו העם מלהוציא מבתיהן וליתן לגיזברים.  ר' חזקיה בשם ר' אילא אפילו הכנסה את שמע מינה.  כשם שנמנעו העם מלהוציא מבתיהן וליתן לגזברין כך נמנעו הגיזברין מלקבל מידן ולהכניס ללישכה.  ר' חזקיה בשם ר' אחא שמע כולהן מן הדין קרייא (ירמיהו יז) לא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת.  הכניס חצי גרוגרת והוציא חצי גרוגרת חייב.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך