תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> ביכורים

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת ביכורים פרק ג

דף יג, א פרק ג הלכה ו משנה  רבי יהודה אומר אין נותנים אותן אלא לחבר בטובה.  וחכמים אומרים נותנין אותן לאנשי המשמר והן מחלקין ביניהן כקדשי המקדש:

דף יג, א פרק ג הלכה ו גמרא  רבי ינאי בשם רבי חייא בר ווא שאלו לרשב"ג מהו שימכור אדם ספר תורה לישא אשה אמר לון אין.  ללמוד תורה אמר לון אין.  מפני חייו ולא אגיבון.  ר' יונה בשם ר"ח בר ווא שאלו את רשב"ג מהו שימכור אדם ספר תורה לישא אשה אמר לון אין.  ללמוד תורה אמר לון אין.  מפני חייו לא שאלון ולא אגיבון.  על דעתיה דרבי יונה ניחא לא שאלון ולא אגיבון.  ע"ד דרבי יוסי אם שאלון לימה ולמה לא אגיבון.  כי אתא רבי חנניה רבי פינחס רבי יוחנן בשם רשב"ג מוכר הוא אדם [ס"ת] לישא אשה וללמוד תורה וכ"ש מפני חייו.  תני המדיר את בנו לתלמוד תורה מותר למלאות לו חבית של <יין> [מים] ולהדליק לו את הנר.  ר' יעקב בר אידי בשם ר' יונתן אף לוקח לו חפציו מן השוק.  <ופליגין> [מה פליגי] כאן באיש כאן באשה.  אם היה אדם מסויים עשו אותו כאשה.  מעשה באדם אחד שהדיר את בנו לתלמוד תורה ובא מעשה לפני ר' יוסי בן חלפתא והתיר לו למלאות לו חבית של <יין> [מים] ולהדליק לו את הנר.  תני המוכר ס"ת של אביו אינו רואה סימן ברכה לעולם.  וכל המקיים ס"ת בתוך ביתו עליו הכתוב אומר (תהילים קיב) הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך