תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> ביכורים

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת ביכורים פרק ג

דף יב, ב פרק ג הלכה ד גמרא  מנא וחרנה אמר מחזר פטירים עם ירקונים דאת אמר פטירים עם מרורים.  ולא ידעינן מאן אמר דא ומאן אמר דא.  מן מה דאמר רבי יונה מהו להביאן בתמחויין של כסף הוי הוא דאמר דמחזר מנא די אמר סלה.  דרבי פינחס אמר מחזר פטימי בני תורים די אמר תורין ובני תורין:

דף יב, ב פרק ג הלכה ה משנה  רבי שמעון בן ננס אומר מעטרין את הבכורים חוץ משבעת המינין.  רבי עקיבה אומר אין מעטרין את הבכורין אלא משבעת המינין.  רש"א שלש מידות בביכורים.  הביכורים ותוספת הביכורים ועיטור הביכורים.  תופסת הביכורים מין במינו.  ועיטור הביכורים מין בשאינו מינו.  תוספת הביכורים נאכלת בטהרה ופטורה מן הדמאי.  ועיטור ביכורים חייב בדמאי:

דף יב, ב פרק ג הלכה ה גמרא  אמר רבי יוסי כל עמא מודיי שמעטרין את הביכורים מח"ל שאין בני אדם טועין שמביאים ביכורים מח"ל <לא מפליגין> [מה פליגי] בעמון ומואב מאן דאמר מעטרין את הביכורים חוץ משבעת המינים מעטרין את הביכורים מעמון ומואב מאן דאמר אין מעטרין אלא משבעת המינים אין מעטרין את הביכורים מעמון ומואב.  אמר רבי מנא כל עמא מודיי שאין מעטרין את הביכורים מח"ל מ"ד אין מעטרין את הביכורים אלא משבעת המינים אין מעטרין את הביכורים מח"ל:  [ועיטור הביכורים כו'.  תניא הביכורים מצוה להביאן בשבעה כלים ואם הביאן בכלי א' יצא כיצד הוא עושה נותן שעורים מלמטה ודבר אחר על גביהן חיטין על גביהן ודבר אחר על גביהן תמרים על גביהן ודבר אחר על גביהן רימונים על גביהן ודבר אחד על גביהן תאינים על גביהן ודבר אחר על גביהן זיתים על גביהן וד"א על גביהן למעלה מהן ענבים ומקיף עליהן אשכול של ענבים מבחוץ.  ולא היו עולין יחידים יחידים אלא פלכים פלכים.  ולא היו מהלכים כל היום כולו אלא שתי ידות ביום.  חזני בית הכנסת עולין עמהן ולנים ברחובה של עיר ולא היו נכנסים לבתים מפני אוהל הטומאה.  וטעונים עולה ושלמים ולא היו מתעסקים בחזירתו כדרך שמתעסקים בהליכתן.  תני ופטורה מן הודאי ומן הדמאי]:

דף יב, ב פרק ג הלכה ו משנה  אימתי אמרו תוספת הביכורים כביכורים בזמן שהיא באה מן הארץ ואם אינה באה מן הארץ אינה כביכורים.  ולמה אמרו הביכורים כניכסי כהן שהוא קונה מהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה ובעל חוב נוטלן בחובו והאשה בכתובתה וספר תורה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך