תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> ביכורים

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת ביכורים פרק א

דף ו, א פרק א הלכה ח משנה  אלו מביאין וקורין מן העצרת ועד החג משבעת המינין מן הפירות שבהרים ומן התמרים שבעמקים ומזיתי שמן ומעבר לירדן.  רבי יוסי הגלילי אומר אין מביאין בכורים מעבר לירדן שאינה ארץ זבת חלב ודבש:

דף ו, א פרק א הלכה ח גמרא  רבי יוסי בשם רבי שמעון בן לקיש.  רבי יונה רבי זעירה בשם רבי חנינה ששה עשר מיל חיזור חיזור לציפורין הן הן ארץ זבת חלב ודבש.  אמר רבי יונה מאן דמקדר אילין שיגרונייה דבישן מינהון.  מאן דמקדר הדא ביקעת גינוסר מינהון.  מתיבון לרבי יונה והא כתיב (שמות ג) ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אלא רץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש.  אמר לון אשר בה זבת חלב ודבש:  תני (דברים כו) אשר נתתה לי לא שנטלתי לי מעצמי.  מה ביניהון אמר רבי אבין חצי שבט מנשה ביניהון.  מאן דאמר אשר נתתה לי ולא שנטלתי לי מעצמי חצי שבט מנשה לא נטלו מעצמן.  מאן דאמר ארץ זבת חלב ודבש אפילו כן אינה ארץ זבת חלב ודבש:

דף ו, א פרק א הלכה ט משנה  הקונה שלשה אילנות בתוך של חבירו מביא וקורא.  רבי מאיר אומר אפילו שנים.  קנה אילן וקרקעו מביא וקורא.  רבי יהודא אומר אף בעלי אריסות והחכירות מביאין וקורין:

דף ו, א פרק א הלכה ט גמרא  תני חכורי בתי אבות אינן מביאין.  רבי יודה אמר הן עצמן מביאין וקורין.  רבי זעירה רבי חייא בשם רבי יוחנן בחכורי בתי אבות היא מתניתא.  רבי הילא רבי יסי בשם רבי יוחנן בבעלי אריסות וחכירות היא מתניתא.  הוון בעיי מימר מאן דאמר בבעלי אריסות וחכירות היא מתנית' הא באריס וחכיר לא באריס לשעה בחכיר לשעה הא באריס לעולם ובחכיר לעולם מביא.  אתא רבי בא רבי חייא בשם רבי יוחנן אפילו באריס לעולם ובחכיר לעולם אינו מביא.  למה בבעלי אריסות וחכירות היא מתניתא:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך