תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> ביכורים

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת ביכורים פרק א

דף ג, ב פרק א הלכה ד גמרא  גרים אומרים אלהי אבותינו.  והא תנינן אם היתה אמו מישראל אומר אלהי אבותינו הא גרים בני גרים לא.  אמר ר' יוסי קיימה בנימין בר עשתור קומי רבי חייא בר בא רבי חזקיה בשם רבי חייא בר בא קיימה בר עשתור קומינן בגוי שבא בעבירה על בת ישראל היא מתניתא.  רבי זריקן אמר רבי זעירא בעי כלום הוא מתכווין לא לאברהם יצחק ויעקב וכי אברהם יצחק ויעקב אבותיהם היו [כלום] נשבע הקב"ה אלא לזכרים שמא לנקיבות.  תני בשם רבי יהודה גר עצמו מביא וקורא מה טעם (בראשית יז) כי אב המון גוים נתתיך.  לשעבר היית אב לאדם ועכשיו מכאן ואילך אתה אב לכל הגוים.  רבי יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי יהודה.  אתא עובדא קומי דרבי אבהו והורי כרבי יהודה:

דף ג, ב פרק א הלכה ה משנה  רבי ליעזר בן יעקב אומר האשה בת גרים לא תינשא לכהונה עד שתהא אמה מישראל.  אחד גרים ואחד עבדים משוחררים אפילו עד עשרה דורות עד שתהא אמו מישראל.  האפיטרופין והעבד והשליח והאשה וטומטום ואנדרוגינוס מביאין ולא קורין שאינן יכולין לומר (דברים כו) אשר נתת לי:

דף ג, ב פרק א הלכה ה גמרא  רבי ליעזר בן יעקב אומר כו'.  תמן תנינן רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר.  וכולהון מקרא אחר הן דורשין (יחזקאל מד) כי אם בתולות מזרע בית ישראל.  רבי יהודה אומר עד שיהא אמו מישראל.  רבי אלעזר אומר או אביה או אמה.  רבי יוסי אומר עד שיולדו בקדושת ישראל.  ר' שמעון אומר עד שיביאו בתולים בקדושת ישראל.  תני בשם רבי שמעון גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד שנתגיירה כשירה לכהונה שנאמר (במדבר לא) וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם ופינחס עמהן.  ורבנין החיו לכם לעבדים ולשפחות.  רבי יסה בשם רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי.  וכהנים נהגו סלסול בעצמן כר' אליעזר בן יעקב.  חד כהן נסב בת גרים אתא עובדא קומי רבי אבהו וארבעיה על ספסילא.  אמר ליה רב ביבי לא כן אלפן רבי הלכה כרבי יוסי.  אמר ליה ולא כהנים נהגו סלסול בעצמן כראב"י.  אמר ליה ועל מנהג לוקין.  א"ל אין כך את חמי מפייס לי ואנא מוקים ליה.  מן דקיימיה אמר ליה הואיל והותרה הרצועה אף אני מוכר בה.  רבי יעקב בר אידי בר אושעיה מעשה במשפחה בדרום שהיו קורין עליה ערער ושלח רבי את רבי רומיניס לבודקן ומצא שנתגיירה זקנתה פחותה מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה לכהונה.  רבי הושעיה אמר כרבי שמעון הכשירה.  א"ר זעירא דברי הכל היא דאמר רבי זעירא בשם רב אדא בר אחוה רבי יודא מטי בה בשם רבי אבהו בשם רבי יוחנן וולד בוגרת כשר שהוא בלא תעשה שבא מכח עשה עשה (ויקרא כא) והוא אשה בבתוליה יקח וכל לא תעשה שבא מכח עשה עשה הוא.  ודכוותה (ויקרא כא) כי אם בתולה מעמיו יקח אשה ולא מן גיורת כל לא תעשה שבא מכח עשה עשה הוא.  התיב רבי הושעיה הרי דור שני של מצרי הרי הוא בלא תעשה שבא מכח עשה עשה הוא.  חזר רבי הושעיה ואמר לא דמי עשה שבישראל ועשה שבכהנים עשה שבישראל אסור בכל ועשה שבכהנים אסור בכהנם ומותר בלויים ובישראלים:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך