תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> ביכורים

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת ביכורים פרק א

דף א, ב פרק א הלכה א גמרא  לשעה אין זה גוזלן.  רבי זריקן בעי קומי רבי זעירה מתני' דרבי דרבי אמר שרשין חיין זה מזה.  אמר ליה דברי הכל היא.  הכא התורה אמרה ראשית בכורי אדמתך עד שיהו כל הגידולים מאדמתך.  על דעתיה דרבי יודה מה בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד.  מה בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך שלו ודרך היחיד באמצע.  ר' אחא בשם ר' מיישא בשהבריכה בדלעת או בסילון.  אי בשהבריכה בדלעת או בסילון יביא ויקרא אפילו כרבנין יביא ויקרא.  אמר רבי יונה צריכה לרבי יודה המוכר שביל לחבירו מקום דריסה הוא מכר או עד התהום מכר.  אין תימר מקום דריסה מכר מביא וקורא אין תימר עד התהום מכר לא יביא כל עיקר.  מספק מביא ואינו קורא.  רבנין פשיטא לון שמכר עד התהום ומה פליגין במוכר שביל לחבירו אבל אם מכר לו שדה ושייר לו שביל כל עמא מודיי ששייר לו עד התהום.  על דעתיה דרבי יודה מה בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של רבים.  מה בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך שלו ודרך הרבים באמצע.  אמר רבי אימי אתיא דרבי יודה כרבי ליעזר דתנינן תמן אין עושים חלל תחת רשות הרבים בורות שיחין ומערות רבי ליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים.  כמה דרבי ליעזר אמר תמן תחת רשות הרבים שלו כך רבי יהודה אמר הכא תחת רשות הרבים שלו.  רבי שמואל בר רב יצחק בעי אין כרבי ליעזר יביא ויקרא.  אמר רבי יוסי מיסבר סבר רבי שמואל בר רב יצחק שרבי ליעזר מתיר לעשות כן והן שלו לעולם.  אלא רבי ליעזר מתיר לעשות כן וכל הקודם בהן זכה:

דף א, ב פרק א הלכה ב משנה  האריסין והחכורות והסיקריקון והגזלן אין מביאין מאותו הטעם משום שנאמר (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך