תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> עורלה

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת עורלה פרק ג

דף כ, א פרק ג הלכה ו גמרא  שלקה כמחותכת היא.  מילתיה דשמואל [דשמואל] אמר שהיא מטמא טומאת אוכלין.  ואמר רבי יוסי בי רבי בון בשם שמואל תאנים וענבים שצימקו באביהן מטמאין טומאת אוכלין והרודה מהן בשבת חייב משום קוצר:  נתפרסו ככרות.  מתני' דר' עקיבה דר' עקיבה אמר אף ככרות של בעל הבית:

דף כ, א פרק ג הלכה ז משנה  ספק הערלה בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחוצה לארץ יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט.  כרם שהוא נטוע ירק וירק נמכר חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחוצה לארץ יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד.  החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים:

דף כ, א פרק ג הלכה ז גמרא  איזו ספק הערלה כרם של ערלה וענבים נמכרות חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר.  אמר רבי יודן אף זה ספיקו אסור בסוריא איזו ספק המותר בסוריא כרם של ערלה וכרם אחר בצידו וענבים נמכרות חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר.  אמר רבי יודה אף זה אסור בסוריא איזו ספק המותר בסוריא כרם נטוע ירק ושדה ירק אחר בצידו וירק נמכר חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחוץ לארץ יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד.  אמר רבי יודן עוד היא בקדמייתא יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט:  החדש אסור מן התורה בכל מקום:  מתניתא דרבי ליעזר דתנינן תמן כל מצוה שאינה תלויה בארץ נוהגת בארץ ובחוצה לארץ וכל [מצוה] שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ חוץ מן הערלה ומן הכלאים.  רבי ליעזר אומר אף החדש.  מה טעמא דרבי ליעזר (ויקרא כג) בכל מושבותיכם בכל מקום בין בארץ בין בחוצה לארץ.  מה מקיימין רבנין טעמא דרבי ליעזר בכל מושבותיכם בחדש שכן יצא בחוץ.  רבי יונה בעי קומי רבי יוסי ולמה לא תנינן אף החלה עמהן.  אמר ליה לא אתינן מתני' אלא דבר שהוא נוהג בישראל ובגוים.  וחלה אינה נוהגת אלא בישראל דכתיב (במדבר טו) ראשית עריסותיכם ולא של גוים:  והערלה הלכה.  שמואל אמר בהלכות המדינה.  רבי יוחנן אמר הלכה למשה מסיני.  רבי יסא בעי קומי רבי יוחנן הלכה למשה מסיני ואת אמר הכין.  אמר בשעה שניתנה הלכה כך ניתנה.  אמר אילו לא סלקית לארץ ישראל אלא לשמוע דבר זה די:  והכלאים מדברי סופרים:  שמואל אמר בכלאי הכרם הא בכלאי זרעים מותר.  ר' יוחנן אמר בכלאי הכרם הא בכלאי זרעים אסור.  אמר רב הונא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך