תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> עורלה

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת עורלה פרק ב

דף ח, ב פרק ב הלכה א משנה  ומצטרפין זה עם זה וצריך להרים.  הערלה וכלאי הכרם עולין באחד ומאתים ומצטרפין זה עם זה ואינו צריך להרים.  רבי שמעון אומר אינן מצטרפין.  רבי ליעזר אומר מצטרפין בנותן טעם אבל לא לאסור:

דף ח, ב פרק ב הלכה א גמרא  התרומה ותרומת מעשר כו'.  למי נצרכה לרבי שמעון אף על גב דרבי שמעון אמר אין שתי שמות מצטרפין מודי שכולהן לשם תרומה מצטרפין.  מאן תנא תרומת מעשר של דמאי רבי מאיר.  דרבי מאיר מחמיר בדבריהן כדברי תורה.  והא אשכחן דר"מ מחמיר בדבריהן כדברי תורה.  אמר רבי חנינה ההיא דתנינן תמן הרואה כתם הרי זו מקולקלת וחוששת משום זוב דברי רבי מאיר.  וחכמים אומרים אין בכתמים משום זוב.  רבי יונה בעי ולמה לא תנינן חלת דמאי כמה דתנינן חלה.  לא ניתני חלת דמאי.  והתנינן תרומת מעשר של דמאי.  רבי חנניא בשם שמואל דמאי צריך חלה.  אמר ליה רבי חייה בר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך