תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> עורלה

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת עורלה פרק א

דף ב, א פרק א הלכה א גמרא  טפילתה חייבת.  רב הונא שאל אתרוג שנטעו למצותו מהו שיהא חייב בערלה.  חזר רב חונא ואמר אתרוג שנטעו למצותו חייב בערלה.  ולא כן תנינן (ויקרא כג) ולקחתם לכם ולא מן המצוה תמן ולקחתם לכם בדמים לא מן המצוה.  ברם הכא כמה דתימר גבי שופר (במדבר כט) יום תרועה יהיה לכם מ"מ.  וכא שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל מ"מ.  מה בינו למשמר פירותיו לעצים.  כשם שהוא רוצה בפריו כך הוא רוצה בעצו.  ברם הכא רוצה הוא בפריו ואינו רוצה בעצו.  ועוד מן הדא דא"ר חנינא פרי אם אומר עצמו אין אדם יוצא בה ידי חובתו בחג.  מה דמי לה זית שנטעו להדליק בו בחנוכה.  א"ר יוסי בר בון זה דבר תורה וזה מדבריהן ואת אמר הכין.  מה דמי לה זית שנטעו להדליק בו את המנורה זה דבר תורה וזה דבר תורה.  ר"ש בן יקים בעא קומי רבי יוחנן נטעו צד התחתון לסייג והעליון למאכל.  צד התחתון למאכל והעליון לסייג.  א"ל היא הדא היא הדא.  היא צד התחתון לסייג והעליון למאכל.  היא צד העליון לסייג והתחתון למאכל.  כיצד הוא יודע אמר רבי יונה מביא זמורה ומסיים עד כאן לסייג מכאן ואילך למאכל.  צד התחתון למאכל והעליון לסייג גדל מתוך איסור ואת אמרת הכין.  ר"ז כדעתיה דאמר ר"ז בשם רבי יונתן בצל של כלאי הכרם שעקרו ושתלו אפילו מוסיף כמה אסור שאין גידולי איסור מעלין את האיסור.  נטעו לסייג וחישב עליו למאכל בא במחשבה.  למאכל וחישב עליו לסייג לא כל הימינו.  נטעו שנה ראשונה לסייג מכאן ואילך חישב עליו למאכל מכיון שחישב עליו מחשבת חיוב יהא חייב.  והתנינן רבי יוסי אומר אפילו הפנימי למאכל

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך