תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> עורלה

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת עורלה פרק א

דף א, ב פרק א הלכה א גמרא  בר ממל ודר' הילא.  דאיתפלגון המשמר פירותיו לעצים רבי בא בר ממל אמר חייב ר' הילא בשם ר' יוסי אמר פטור.  ר' בא בר ממל אמר חייב מן הדא (דברים יד) ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך.  ממה שיש לך ואין לו את חייב ליתן לו.  יצא הפקר שידך וידו שווין בו.  הוא לקט היא שכחה היא פאה היא הבקר.  ר' הילא בשם ר' יוסי אמר פטור מן הדא כוסבר שזרעה לזרע ירקה פטור.  שנייא היא כוסבר שיש לו גורן אחרת.  והיי דא אמר דא המקיים מליאה של כרוב לזרע בטלה דעתו קלחין יחידין לא בטלה דעתו.  א"ר יונה והוא שליקט ירק אבל אם לא ליקט ירק כך אנו אומרים עצים חייבין במעשרות.  מהו שיהיו אסורין משום גזל.  וכי עצים אינן אסורין משום גזל.  מה צריכה ליה כגון אילן תותייא דלא אית בהון ממש.  רימון שנטעון לשם רימון.  בנות הדס שנטען לשם בנות הדס.  אית תניי תני חייב אית תניי תני פטור.  א"ר חסדא מאן דאמר חייב במקום שרוב משמרין.  מ"ד פטור במקום שאין הרוב משמרין.  רבי יוסי בעי אם במקום [שהרוב] משמרין למה לי חישב אפילו לא חישב.  כך אנו אומרים זית ותאנה עד שיחשוב עליהן.  אלא אפילו מחצה משמרין ומחצה שאין משמרין.  א"ר מתיא מן דבתרתה מקום שאין רוב משמרין אפילו לא חישב פטור.  רבי יוחנן בשם ר"ש בן יוצדק גפן שעלת במקום חורשין פטורה מן הערלה.  אמר ר' יוסי אפילו נטעה.  והתנינן העולה מאליו חייב בערלה.  תמן בשנטעה במקום ישוב ברם הכא שנטעה במקום חורשין.  אמר רבי ליעזר הדא דתימר כשאינה עושה כדי טפילתה אבל אם היתה עושה כדי

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך