תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ד

דף כח, א פרק ד הלכה ה משנה  בפרוור ירושלם:

דף כח, א פרק ד הלכה ה גמרא  תני רבי חייה גזרו עליהן והחזירם למקומן.  אמר רבי בא בר זבדא איפשר לאוכלה אין את יכול שלא יאמרו ראינו תרומה טמאה שנאכלת.  לשורפה אין את יכול שלא יהו אומרים ראינו תרומה טהורה נשרפת.  להחזירה למקומה אין את יכול שלא יהו אומרים ראינו תרומה יוצא מן הארץ לחוץ לארץ.  הא כיצד מניחה על הפסח ושורפה.  אמר רבן שמעון בן גמליאל אני ראיתי את שמעון בן כהנא שותה יין של תרומה בעכו שאמר זה הובא מקיליקיה וגזרו עליו ושתייו בספינה.  ואין בני אדם טועין לומר שמביאין תרומה מחוצה לארץ לארץ.  נאמר לא ירד לעכו איכן שתייו מן החוט ולחוץ מן החוט ולפנים.  נאמר מן החוט ולחוץ.  אמר רבי יונה אפילו תימר מן החוט ולפנים לא חשו למראית העין בספינה.  אימתי היה שמעון בן כהנ' בימי רבי ליעזר.  רבי שמעון בר כהנה הוה מסמך לרבי ליעזר עברון על חד סייג אמר ליה אייתי חד קיסם נחצי שניי, חזר ואמר לא תיתי לי כלום.  אמר דאין אתי כל בר נש ובר נש מיעבד כן הוה אזיל סייגה דגוברה.  רבי חגיי הוה מסמך לרבי זעירא עבר חד טעין חד מובל דקיסין אמ' ליה אייתי לי חד קיסם ניחצי שניי.  חזר ואמר ליה לא תיתי לי כלום דאין אתי כל בר נש ובר נש מתעבד כן הא אזלא מובלה דגברא.  [לא] רבי זעירה כשר כל כך.  אלא מילין דיצרן שמע <לך> [לן] נעבדינן:  אנשי אלכסנדריאה הביאו חלותיהן מאלכסנדריאה ולא קבלו מהן.  א"ר בא מרי ולא רבי חייה רובא היא.  עוד הוא אית ליה וגזרו עליהן והחזירום:  אני שהר צבועים הביאו ביכורים קודם לעצרת ולא קיבלו מהן.  תנינן תמן אין מביאין בכורים משקין.  רבי הילא בשם רבי לעזר כיני מתניתא אין עושין בכורים משקין אפילו משזכו בהן בעלים.  והתני רך ביכורים משקה להביאן.  מניין שיביא תלמוד לומר תביא.  תיפתר שלקטן משעה הראשונה על מנת כן.  וכאן לא לקטן משעה ראשונה על מנת כן:  ואתייא כמאן דאמר פסחן של נשים רשות.  תני האשה עושה פסח הראשון לעצמה והשני טפילה לאחרים דברי רבי מאיר.  רבי יוסי אומר האשה עושה פסח שני לעצמה אפילו בשבת ואין צריכה לומר הראשון.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך