תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק א

דף א, ב פרק א הלכה א גמרא  אחווה ור' זעירא.  ואבא הוה אמר ליה בשם רבי ישמעאל אומר נאמר לחם בפסח ונאמר לחם בחלה.  מה לחם שנאמר בפסח דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ.  אף לחם שנאמר בחלה דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ.  ובדקו ומצאו שאין לך בא לידי מצה וחמץ אלא חמשת המינים בלבד.  ושאר כלה דברים אינן באין לידי מצה וחמץ אלא לידי סירחון.  תני א"ר יוחנן בן נורי קרמית חייבת בחלה.  ריב"נ אמר באה היא לידי מצה וחמץ.  ורבנין אמרי אינה באה לידי מצה וחמץ.  ויבדקוה.  על עיקר בדיקתה הן חלוקין.  ריב"נ אמר בדקוה ומצאוה שהיא באה לידי מצה וחמץ.  ורבנין אמרי בדקוה ולא מצאו אותו שהיא באה לידי מצה וחמץ.  תמן תנינן תפוח שריסקו ונתנו לתוך העיסה וחימיצה הרי זו אסורה.  תני רבי יוסי אומר מותר.  רבי אחא רבי אבהו בשם רבי יוסי בן חנינא מה פליגין במחמץ במימיו אבל במחמץ בגופו דברי הכל מותר.  ר' יוסי כדעתי' דו אמר תמן אין תבשילו תבשיל ברור.  וכן הוא אומר הכא אין חימוצו חימוץ ברור.  וכמה דאת אמר אין לך בא לידי מצה וחמץ אלא חמשת המינין בלבד ודכוות' אין לך מגרר עם כולן אלא חיטים ושעורים בלבד.  רבי הילא בשם ר"ש בן לקיש לא שנינו אלא העושה עיסה מן החיטים ומן האורז ואינו נגרר אלא עם החיטין בלבד:  מהו שיהו חייבים על קלי שלו משום חדש.  א"ר זעירא כתיב (ויקרא כג) ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו את שחייבים על לחם שלו משום חדש חייבין על קלי שמום משום חדש.  את שאין חייבים על לחם שלו משום חדש אין חייבים על קלי שלו משום חדש:  רבי ירמיה בעי קומי רבי זעירא עירב ארבעת קבין בפני עצמן וחימצן וד' קבין בפני עצמן ועירבן הרי בשעת חיובן לבא לידי מצה וחמץ.  אתייא דרבי יונה כרבי ירמיה ודרבי יוסי כרבי זעירא.  אתיא דרבי יונה כרבי ירמיה.  כמה דרבי ירמיה אמר עד שיהא קרוי לחם.  כך ר' יונה אמר עד שיהא קרוי לחם.  דרבי יוסי כר"ז כמה דר"ז אמר מינו קרוי לחם כן רבי יוסי אמר מינו קרוי לחם.  אתיא דרבי יוסי כרבי הילא אע"ג דו פליג עלוי.  רבי שמואל בר נחמן שמע כולהון מן אהן קרייא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך