תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשר שני

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשר שני פרק ה

דף לג, א פרק ה הלכה ה גמרא  שכל השקפה שבתורה ארורה וזה בלשון ברכה.  אמר רבי יוסי בן חנינא ולא עוד אלא שכתוב בו היום הזה.  תניי יומא.  רבי יודה בן פזי פתח בה (תהילים עא) אבוא בגבורות ה' אלהים.  כתיב (זכריה יד) אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ.  רבי אבהו אמר אתפלגון רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש חד אמר אלו שהן באין מכח המצות ומעשים טובים לפני הקב"ה.  רב הוה ליה כיתן ולקת.  שאל לרבי חייא רובא מהו מיכוס צפר ומגבלא אדמיה בזרע כיתן.  א"ל נבלה.  ולמה לא אמר ליה טריפה בגין דרבי מאיר דרבי מאיר אמר טריפה חייבת בכיסוי.  לא כן אמר רבי אמי משם רבי שמעון בן לקיש משעלו מן הגולה לא לקת פשתן ולא החמיץ יין ונתנו עיניהם בזכות רבי חייא הגדול ובניו.  ורב כהדא (ישעיהו מו) שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה.  רבי אבהו אמר איתפלגון רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש חד אמר שכל באי עולם באין בצדקה ואלו באין זרוע וחרנא אמר שכל טובות ונחמות הבאות לעולם בזכותן והן אינן נהנין מהן כלום כגון מר זוטרא דמצלי על חרונין ומתעני ועל נפשיה לא מתעני:  תני למחלוקת ניתנו דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר לבית דירה ניתנו.  אתיא דרבי יודה כרבי יוסי ודרבי מאיר כדעתיה.  דתנינן מעלות היו שכר ללוים דברי רבי יודה.  רבי יוסי אומר לא היו מעלות להם שכר:  רבי ירמיה רבי חייא בשם רבי שמעון בן לקיש מתניתא משנחשדו להיות נותנין מעשר לכהונה.  הדא מסייעא לרבי יוחנן בחדא ופליגא עלוי בחדא.  פליגא עלוי דתנינן וכן בת כהן ללוי לא תאכל בתרומה ולא במעשר.  ניחא בתרומה לא תאכל במעשר מה נפשך כהנת היא תאכל לוייה היא תאכל.  רבי אילא בשם רבי יוחנן כמאן דאמר אין נותנין מעשר לכהונה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך