תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשר שני

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשר שני פרק ה

דף כט, ב פרק ה הלכה ב משנה  כרם רבעי עולה לירושלים מהלך יום אחד לכל צד ואיזו היא תחומה אילת מן הדרום ועקרבה מן הצפון ולוד מן המערב והירדן מן המזרח ומשרבו הפירות התקינו שיהא נפדה סמוך לחומה ותנאי היה בדבר אימתי שירצו יחזור הדבר לכמות שהיה.  ר' יוסי אומר משחרב בית המקדש היה התנאי הזה ותנאי היה אימתי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו שיחזור הדבר לכמות שהיה.  כרם רבעי בית שמאי אומרים אין לו חומש ואין לו ביעור.  ובית הלל אומרים יש לו.  בית שמאי אומרים יש לו פרט ויש לו עוללות והעניים פודין לעצמן.  ובית הלל אומרים כולו לגת:

דף כט, ב פרק ה הלכה ב גמרא  א"ר הילא בראשונה היו עושין יין בטהרה לנסכים ולא היו ענבים מצויות.  התקינו שיהא עולה לירושלים מהלך יום לכל צד.  אף הן מחלקין אותן לקרובין ולשנכנין ולמיודעין.  אפילו דבר קל היה מעטר את השוק:  הדא פליגא על נקיי.  נקיי הוה שמש במגדל וצבעייא בכל ערובת שובא מן דהוה עביד קנדילוי הוה סליק שבת בבית מקדשא ונחית ומדליק לון.  ואית דאמרין ספר הוה בכל ערובת שובתא הוה סליק פשט סדרוי לבית המקדש ונחית שבת בבייתיה.  טרטירוי דמהלול הוה סליק שבית לגו בית מקדשא ולא הוה בר נש קרץ לתאינייא קדמוי מיניה.  בנות צפורי הוון סלקין שבתין בגו בית מקדשא ולא הוה בר נש קרץ לתאינייא קדמוי מינהון.  בנות לוד היו לשות עיסתן ועולות ומתפללות ויורדות עד שלא יחמיצו.  חד בר נש הוה קאים רדי פסקת תורתי' קומוי הוות פריא והוא פרי פריא והוא פרי עד דאשתכח יהיב בבבל.  אמרו ליה אימת נפקת אמר לון יומא דין.  אמרין בהיידא אתיתאץ אמר לון בדא.  אמרין ליה איתא חמי לון.  נפק בעי מיחמייא לון ולא חכים בהיידא דא מכלל דפליגא.  אפילו תימר לית הוא פליגא מחילות היו ונגנזו.  הדא הוא דכתיב (איכה ג) גדר דרכי בגזית נתיבותי עוה.  רבי יונה בשם רבי זעירא אפילו כרם שהיה סמוך לחומה היה נפדה:  אמר רבי אחא זאת אומרת שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך