תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשר שני

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשר שני פרק א

דף ז, ב פרק א הלכה ג גמרא  אמר ליה רבי זעירא לא תיחזור בך דאמר רבי לעזר דרבי מאיר ורבנין דמאי הא בודאי לא.  מן מה דאמר ר"א דרבי מאיר היא הדא אמרה היא דמאי היא ודאי.  רבי זבידא הוה יתיב מתני' לבריה הרוצה לחלל מעות על הפירות בזמן הזה בין אילו בין אילו קדשו כדברי בית שמאי.  בית הלל אומרים מעות כמות שהן ופירות כמותש הן.  עבר רבי קריספא א"ל לא תנייתי' כן אלא פירות על המעות.  הא מעות על הפירות דברי הכל לא קדשו והתנינן אם אין מקדש ירקבו.  תיפתר שהקדישן בשעת מקדש וחרב המקדש.  תני בן ביבי (דברים יד) ונתת את הכסף בריחוק מקום אתה פודהו בקירוב מקום אין אתה פודהו ונתת הכסף בקירוב מקום אתה מחללו ואי אתה מחללו בריחוק מקום.  רבי יוסי בשם שמואל נקנה המקח.  רבי יוסי בן חנינא כי פור'.  וא"ר הילא מן מה דתנינן יאכל כנגדן הדא אמרה קדשו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך