תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשרות

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשרות פרק ה

דף כא, א פרק ה הלכה א משנה  אם יש כיוצא בהו נמכרים בשוק הרי אלו חייבין.  העוקר לפת וצנונות מתוך שלו ונוטע לתוך שלו לזרע חייב מפני שהוא גורנן.  בצלים שהשרישו בעליה טהרו מלטמא.  נפלה עליהן מפולת והן מגולין הרי אלו כנטועין בשדה:

דף כא, א פרק ה הלכה א גמרא  העוקר שתלים מתוך שלו כו'.  רבי אבהו בשם רבי שמעון בן לקיש רבי עקיבה היא דתנינן תמן נוטל מן הגורן וזורע ופטור מן המעשרות עד שימרח דברי רבי עקיבה.  רבי חייא בשם רבי יוחנן דברי הכל היא.  מודין חכמים לרבי עקיבה בשתלים.  מה בין חיטים מה בין שתלים חיטים גמר מלאכה שתלים אינן גמר מלאכה.  מודה רבי עקיבה לחכמים בלפת וצנונות שהן פסידין.  וחיטין אינן פסידין חיטין יש להן גורן אחרת אילין אין להן גורן אחרת.  לקט לשלח לחבירו פטור.  רב אמר הוא אסור לוכל רבי שימי אמר קומי רבי יוסי בשם רבי אחא מה דאמר רב בשהכניסו לחצר בית שמירה כר"מ.  א"ר מנא מתניתא אמרה כן לקח במחובר לקרקע פטור הא בתלוש חייב מאן אית ליה מקח טובל בפירות שלא נגמרה מלאכתן לא ר"מ.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך