תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשרות

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשרות פרק ד

דף יח, ב פרק ד הלכה א משנה  הפוצע זיתים שיצא מהן השרף פטור.  הסוחט זיתים על בשרו פטור ואם סחט ונתן לתוך ידו חייב.  המקפא לתבשיל פטור.  ולקדירה חייב מפני שהוא כבור קטן:

דף יח, ב פרק ד הלכה א גמרא  הכובש השולק כו'.  אור טובל.  מקח טובל.  מלח טובלת.  תרומה טובלת.  שבת טובל.  חצר בית שמירה טובלת.  דאמר רבי יוחנן הרי מקח ושבת וחצר אינן תורה.  רבי אמי בשם רבי שמעון בן לקיש המחוור שבכולן זו חצר בית שמירה.  הכובש עד שיכבוש כל צרכו השולק עד שישלוק כל צרכו.  נשמעינה מן הדא המהבהב שיבלין באור נטבלו.  בלא כך אינן מחוסרין מלאכה על ידי האור.  שנייא היא שהוא גמר מלאכתו.  ויידא אמרה דא המקטף שיבלין לעיסתו לאוכלן מלילות ניטבלו.  לעשותן עיסה לא נטבלו.  כבש ושלק שלא מדעת הבעלים תפלוגתא דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש דאיתפלגון הממרח כריו של חבירו שלא מדעתו ר' יוחנן אמר נטבל ורבי שמעון בן לקיש אמר לא נטבל.  אמר רבי יודן תמן אפשר לו שלא לכבוש.  שלקו ברשות ההקדש פדאו והכניסו לחצר בית שמירה מהו.  על דעתיה דרבי שמעון בן לקיש נטבל זו תורה וזו אינה תורה.  הכניסו לחצר בית שמירה פדיו ושלקו מהו דברי הכל נטבל.  וכי מה עשה מעשה ברשות ההקדש.  הקדישו ושלקו הכניסו לחצר בית שמירה פדיו ושלקו מהו דברי הכל נטבל.  פדיו וצימקו מהו אין תימר האור טובל האור

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך