תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשרות

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשרות פרק א

דף ו, ב פרק א הלכה ה גמרא  הוכשרו לסופגן במלח הוכשרו לידע יש בו מים לא הוכשרו.  רבי יודן אמר הוכשרו.  רבנין אמרין במימיו הוא בודק רבי יודה אומר בגופו הוא בודק.  והכא רבנין אמרין במימיו הוא מחליק רבי יודא [אמר] בשיש שלו [הוא] מחליק.  רבי אמר לרבי שמעון בריה עלה והבא לנו גרוגרות מן החבית.  אמר ליה ואינו אסור משום מוקצה.  אמר ליה ואדיין את לזו אין לך אסור משום מוקצה אלא תאינים וענבים בלבד.  אמר רבי שמואל בר סיסרטאי מפני שהן מסריחות בנתיים.  ר' זעירא בעי קומי רבי יסא לא מסתברא באילין פיצוליי <אילין> הוה עובדא.  אמר ליה אוף אנא סבר כן.  אתא רבי יוסי בי רבי בון רבי יצחק בר ביסנא בשם רבי יוחנן באילין פיצולייא הוה עובדא.  אמר ליה אין לך אסור משום מוקצה אלא תאנים וענבים בלבד.  רבי יעקב בר זבדי בשם רבי אבהו הדא דתימא לעניין שבת אבל לעניין מעשרות כל הדברים יש להן מוקצה.  אמר רבי מתניתא אמרה כן גרוגרות משידוש ומגורה משיעגיל.  אמר רבי יוחנן דברי שונה ראשון לא התחתון צריך לעליון ולא העליון צריך לתחתון.  דברי שונה אחרון [התחתון] צריך לעליון ולא העליון צריך לתחתון.  דברי שונה אחרון [התחתון] צריך לעליון ולא העליון צריך להתחתון.  אמר רבי לעזר דרבי מאיר היא <א"ל> דלא תסבור מימר סתמא ור' יוסי היא הלכה כסתמא לפום כן צריך מימר דרבי מאיר היא דרבי מאיר ור' יוסי הלכה כר' יוסי:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך