תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ה

דף כז, ב פרק ה הלכה ו גמרא  משום ר' הושעיא אם עשבים יופך הכל מותר אם אביב ינפץ הקשין מותרין והדגן אסור.  אם הביאה דגן תדלק הכל אסור.  רבי יוחנן אמר הכל אסור מהו הדא דתנינן אם עשבים יופך אם אביב ינפץ ואם הביאה דגן תדלק.  כההיא דתנינן תמן הערלה וכלאי הכרם את שדרכו לשרף ישרף.  את שדרכו ליקבר יקבר.  רבי יעקב בר אידי בשם רבי שמעון בן לקיש פעמים שהקשין מותרין והדגן אסור.  פעמים שהקשין אסורין והדגן מותר.  היאך עבידא זרע בהיתר וסיכך על גבן הקשין מותרין והדגן אסור זרע באיסור והעביר את הסכף הקשין אסורין והדגן מותר.  רבי זעירא בעי ניחא הקשין מותרין והדגן אסור הקשין אסורין והדגן מותר גדל מתוך איסור ואת אמרת [הדגן] מותר.  רבי זעירא כדעתיה דאמר ר' זעירא בשם ר' יונתן בצל של כלאי הכרם שעקרו ושתלו אפילו מוסיף כמה אסור שאין גידולי איסור מעלין את האיסור:

דף כז, ב פרק ה הלכה ז משנה  המקיים קוצים בכרם רבי ליעזר אומר קידש וחכמים אומרים לא קידש אלא דבר שכמוהו מקיימין.  האירוס והקיסוס ושושנת המלך וכל מין זרעים כלאים בכרם.  הקנבס רבי טרפון אומר אינו כלאים.  וחכמים אומרי' כלאים.  והקינרס כלאים בכרם:

דף כז, ב פרק ה הלכה ז גמרא  אמר ר' אבהו טעמא דר' ליעזר שכן מקיימין אותן לגמלים בערביא.  האירוס אירסיה.  הקיסוס קיסוסא.  ושושנת המלך קרינטון.  הקני' והאגין והוורד והאטדין מין אילן ואינן כלאים בכרם.  השיפה <והחיטין> [והאיטן] והגמי ושאר כל הגדלים באפר מין דשאים ואינן כלאים בכרם.  והתני רבי הושעיה אילו הן מיני דשאים הקינרס והחלמה והדימוע והאטד.  תמן לברכה וכאן לכלאים.  אמר ר' יוסי הדא אמרה אתרוג אע"פ שאתה אומר עליו בורא פרי העץ את אמר על התמורות שלו בורא מיני דשאים.  הצלף בית שמאי אומרי' כלאים בכרם ואינו כלאים בזרעים.  בית הלל אומרים אינו כלאים לא בכרם ולא בזרעים.  הכל מודין שהוא חייב בערלה.  תני רבי חיננא בר פפא את שהוא עולה מגזעו מין אילן משרשיו מין ירק.  התיבון הרי הכרוב הרי הוא עולה מגזעו.  כאן בודאי כאן בספק:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך