תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ד

דף כג, א פרק ד הלכה ו גמרא  שש עשרה.  אמר רבי לעזר מארבע אמות ועד שמונה אסור ומקדש.  משמונה ועד שש עשרה אסור ואינו מקדש.  רבי יוסי בשם רבי יוחנן אתיא דרבי ליעזר בן יעקב כבית שמאי.  כמה דבית שמאי אמרו שורה אחת כרם.  כן רבי ליעזר בן יעקב אמר שורה אחת כרם.  מה נפשך כרם גדול הוא אסור בשמנה כרם קטן הוא אסור בשמנה.  ר' יודן לא אמר כן אלא שמונה אמות אסור.  שמונה אמות וכל שהוא מותר.  אית דבעי מימר שאילו מתחילה נטעו מטע שש עשרה על שש עשרה היה מותר בשמונה אמות.  ר' יהודה בן פזי בשם רבי יוחנן אתיא דרבי ליעזר בן יעקב כבית שמאי כמה דבית שמאי מחמירין בו בחורבנו יותר ממטעתו כן רבי ליעזר בן יעקב מחמיר בחורבנו יותר ממטעתו:  ר' יונה בשם רב מותר הזרע ואסור לזרוע.  ר' יוסי בשם רב הלכתא מותר [הזרע ומותר] לזרוע.  רב חייא בר אשי בשם רב הלכה כר' מאיר ור' שמעון.  מה מותר הזרע ומותר לזרוע או מותר הזרע ואסור לזרוע.  מן מה דאמר רבי בא משח לי רבי חייא בר אשי כרמי מטע שמונה על שמונה הדא אמר' מותר הזרע ומותר לזרוע.  רב הונא זרע כרמיה כרתין.  ואינו אסור משום כלאים.  מערבבן הויין.  ואין עבודה לגפן יחידית.  אלא כרבי ישמעאל דרבי ישמעאל אמר אין עבודה לגפן יחידית.  דברי חכמים.  רבי יעקב בר אידיב שם רבי יהושע בן לוי הלכה כדברי מי שהוא מיקל בחוצה לארץ.  אמר רבי יעקב בר אחא ותניי תמן הלכה כדברי מי שהוא מיקל בחוצה לארץ:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך