תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> ברכות

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת ברכות פרק ז

דף נא, א פרק ז הלכה א משנה  מזמנין עליהן אבל אכל טבל ומעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שלא נפדו והשמש שאכל פחות מכזית והנכרי אין מזמנין עליהן:

דף נא, א פרק ז הלכה א גמרא  הכא איתמר אין רשאין ליחלק.  וכה איתמר חייבין לזמן.  שמואל אמר כאן בתחלה כאן בסוף.  אי זהו בתחילה ואי זהו בסוף.  תרין אמורין.  חד אמר נתנו דעת לאכול זהו בתחילה.  אכלו כזית זהו בסוף.  וחרנה אמר אכלו כזית זהו בתחילה.  גמרו אכילתן זהו בסוף ר' אבא בשם רב הונא ר' זעירא בשם אבא בר ירמיה ג' חובה שנים רשות.  אמרה רבי זעירא קומי רבי יסא א"ל אני אין לי אלא משנה שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן.  רבנן דהכא בדעתון ורבנן דהתם בדעתון.  שמואל אמר שנים שדנו דיניהן דין אלא שהוא נקרא ב"ד חצוף.  רבי יוחנן ור' שמעון בן לקיש תרויהון אמרי אפילו שנים שדנו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך